Εταιρική Διακυβέρνηση

Με τη ριζική αναδιοργάνωση της δομής της στην Ελλάδα το 2004, η NIKAS έχει υιοθετήσει ένα ιδιαίτερα ευέλικτο μοντέλο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η NIKAS, με γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων των μετόχων, των εργαζομένων και συνεργατών της, έχει θέσει υψηλά κριτήρια διοίκησης διασφαλίζοντας την ορθολογική λήψη αποφάσεων, τη διαφάνεια και αξιοπιστία της λειτουργίας της. Με όχημα μια ισχυρή, υπεύθυνη και διορατική επιχειρηματική δράση, η εταιρεία μας επιτυγχάνει τους στρατηγικούς της στόχους και υλοποιεί τον αναπτυξιακό της σχεδιασμό μέσα από διαφανείς διαδικασίες και πρακτικές.

Στη NIKAS, η εφαρμογή χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης αντανακλά τις αξίες και αρχές που διέπουν τόσο την κουλτούρα και φιλοσοφία όσο και τη διοίκηση της εταιρείας μας.

  • εμπιστοσύνη
  • αξιοπιστία
  • συνέπεια
  • εντιμότητα
  • σεβασμός
  • υπευθυνότητα
  • διαφάνεια

Στο πλαίσιο υιοθέτησης ενός σύγχρονου συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, η NIKAS ευθυγράμμισε τις πρακτικές της σύμφωνα με το Νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ν. 3016/2002) καθώς και την ευρωπαϊκή Οδηγία (2003/51/EC) η οποία θεσμοθετεί υπέρ της διαφάνειας και του ελέγχου των εταιρικών οικονομικών δεδομένων.

Εφαρμόζουμε την κείμενη νομοθεσία και, ως μέλος του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), τηρούμε τον κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αυτός ορίζει και ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα:

http://www.helex.gr/el/web/guest/esed-hellenic-cgc

Οι Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελούν ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο προσφέρει πολύτιμη και ουσιαστική καθοδήγηση κατά την υλοποίηση στόχων και θέτει τη βάση για τη χάραξη του στρατηγικού σχεδιασμού.

1.     Αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων, των συνεργατών και των εργαζομένων μας.

2.     Διαφάνεια αναφορικά με την οικονομική εικόνα, την απόδοση, την ιδιοκτησία και τη διοίκηση της εταιρείας.

3.     Υπευθυνότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την εποπτεία της διαχείρισης και την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε με γνώμονα τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας των αποφάσεων του ανώτατου οργάνου διοίκησης της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, η διάρθρωση του Δ.Σ. τηρεί την πλειοψηφία των μη εκτελεστικών μελών, προστατεύοντας όλους τους μετόχους από τη δυνατότητα που έχουν οι επαγγελματίες διαχειριστές να διοικούν την επιχείρηση για ιδιοτελείς σκοπούς. Επιπλέον, μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών, όπου συγκαταλέγεται και ο Πρόεδρος, υπάρχουν δύο ανεξάρτητα μέλη ώστε να προστατεύονται οι μειοψηφίες των μετόχων από ενδεχόμενες καταχρηστικές συμπεριφορές της πλειοψηφίας. Επιπρόσθετα, τηρεί το διαχωρισμό ρόλων μεταξύ Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Εφαρμόζοντας τη χρηστή Εταιρική Διακυβέρνηση, η NIKAS έχει προχωρήσει στη σύσταση της Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία συνδράμει στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνη για την εσωτερική διοίκηση της εταιρείας.

Ελεγκτική Επιτροπή
Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη τόσο για την εποπτεία του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας όσο και για τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις απαιτήσεις του νόμου και των κανονισμών, τα προσόντα και την αμεροληψία του ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή. Επιπλέον, ανάμεσα στις αρμοδιότητες της εν λόγω Επιτροπής είναι η παραλαβή, κράτηση και επεξεργασία παραπόνων αναφορικά με λογιστικούς ελέγχους, η εξέταση των ζητημάτων που αφορούν στην εσωτερική διαδικασία ελέγχου, στην επιχειρηματική πορεία της εταιρείας καθώς επίσης και στους συναρτούμενους οικονομικούς κινδύνους. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 3 Ανεξάρτητα, Μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.