Έκτακτη Γενική Συνέλευση

02/02/2017

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 02.02.2017

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΕΓΣ 02.02.2017

Αποτελέσματα Αποφάσεων ΕΓΣ 02.02.2017