Έκτακτη Γενική Συνέλευση

21/11/2012

Πρόσκληση

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Έκθεση ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 13 § 10 του κ.ν. 2190/1920

Σχέδιο αποφάσεων

Ανάκληση της από 29/10/2012 απόφασης του Δ.Σ. & της από 29/10/2012 πρόσκλησης σε E.Γ.Σ.