Έκτακτη Γενική Συνέλευση

25/08/2011

Πρόσκληση

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για τη συμμετοχή στην Ε.Γ.Σ.

Έκθεση Δ.Σ. προς την Ε.Γ.Σ. των μετόχων σε σχέση με την κατάργηση του Δικαιώματος Προτίμησης των παλαιών μετοχών στην έκδοση μετ

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Αποφάσεις

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας