Έκτακτη Γενική Συνέλευση

15/04/2011

Πρόσκληση

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για τη συμμετοχή στην Ε.Γ.Σ.

Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Σχέδιο απόφασης για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, σύμφωνα με

Αποφάσεις

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας