Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

26/06/2015

Πρόσκληση

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου

Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης 26.06.2015

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 26.06.2015

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 26.06.2015