Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

28/06/2013

Πρόσκληση

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2013

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2013