Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 02.09.2020

02/09/2020

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σχέδια Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 02.09.2020

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

Έκθεση Αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2019

Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Eλέγχου για το οικονομικό έτος 2019

Αποτελέσματα ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 02.09.2020

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 02.09.2020