Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 03.07.2017

07/06/2017

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 03.07.2017

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου

Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 03.07.2017

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 03.07.2017

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 03.07.2017