Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

27/06/2012

Πρόσκληση

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Αποφάσεις

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας