Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

29/06/2016

Πρόσκληση

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου

Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης 29.06.2016

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29.06.2016

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29.06.2016