Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 12.06.2018

12/06/2018

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 12.06.2018

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 12.06.2018

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 12.06.2018

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 12.06.2018