Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

28/06/2011

Πρόσκληση

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου/ων

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ της Πρόσκλησης σε Τακτική ΓΣ

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Ετήσια οικονομική έκθεση 2010

Αποφάσεις ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας