Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 25.05.2021

25/05/2021

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 25.05.2021

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου

Σχέδια Αποφάσεων Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25.05.2021

Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2020

Έκθεση Αποδοχών 2020

Πολιτική Καταλληλόλητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25.05.2021

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25.05.2021