Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 30.05.2019

30/05/2019

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου

Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.05.2019

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.05.2019

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.05.2019

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.05.2019