Λογιστική Χρήση Μέρισμα ανά μετοχή σε € Ημερ/νία Αποκοπής Ημερ/νία Έναρξης πληρωμής Σχετική ανακοίνωση
2005 0,26 02/05/2006 10/05/2006 Ανακοίνωση
2004 0,24 12/05/2005 23/05/2005 Ανακοίνωση
2003 0,20 02/04/2004 16/04/2004 Ανακοίνωση
2002 0,17 09/05/2003 23/05/2003 Ανακοίνωση