Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 02.09.2020

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   Σχέδια Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 02.09.2020   Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου   Έκθεση Αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2019   Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Eλέγχου για το οικονομικό έτος 2019   Αποτελέσματα ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 02.09.2020   Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 02.09.2020

Έκτατη Γενική Συνέλευση 09.12.2019

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου Σχέδια Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 09.12.2019 Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 09.12.2019 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 09.12.2019

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 30.05.2019

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.05.2019 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.05.2019 Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.05.2019 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.05.2019

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 12.06.2018

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 12.06.2018 Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 12.06.2018 Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 12.06.2018 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 12.06.2018

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 03.07.2017

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 03.07.2017 Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 03.07.2017 Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 03.07.2017 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 03.07.2017

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 01.02.2017

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 02.02.2017 Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΕΓΣ 02.02.2017 Αποτελέσματα Αποφάσεων ΕΓΣ 02.02.2017