ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. NIKAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π.Γ. NIKAS ΑΒΕΕ)
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  
1.1 Προκειμένου να επεξεργαστούμε την αίτησή σας για εργασία, η Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. NIKAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Π.Γ.NIKAS ΑΒΕΕ», που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, στο 22ο χλμ. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, θα συλλέξει, χρησιμοποιήσει ή κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής και/ή το βιογραφικό σας σημείωμα που μπορεί να κοινοποιηθεί σε εμάς με ηλεκτρονικό τρόπο καθώς και άλλα σχετικά έγγραφα και δεδομένα σας που παρέχονται σε Εμάς από τρίτους φορείς αναζήτησης εργασίας ή ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας, κατά περίπτωση.
1.2 Η παρούσα ενημέρωση στοχεύει να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς η Εταιρεία διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων.
2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.1 Στην παρούσα Δήλωση, η «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. NIKAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Π.Γ. NIKAS ΑΒΕΕ» καλείται ως «Εταιρεία» ή/και «Εμείς». Η Εταιρεία αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κατά την έννοια του νόμου και οι σκοποί καθώς και ο τρόπος με τον οποίον τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και/ή ενδεχομένως κοινοποιούνται σε τρίτους από την Εταιρεία διευκρινίζονται στην παρούσα Δήλωση.
3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.1 Η νομική βάση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων είναι εν προκειμένω η συγκατάθεσή σας για την αξιολόγηση της αίτησής σας για εργασία στην Εταιρεία.
4. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
4.1 Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε όσον αφορά τους υποψηφίους μας καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και περιλαμβάνουν εν γένει το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του, δεδομένα για την προηγούμενη απασχόλησή του, την εκπαίδευση, τις δεξιότητές του καθώς και οποιοδήποτε άλλο δεδομένο συμπεριλαμβάνετε στο βιογραφικό σας ή την συνοδευτική επιστολή σας προς την Εταιρεία.
4.2 Σε περίπτωση που προσκληθείτε για συνέντευξη, ενδέχεται, επιπλέον, να συλλέξουμε και κάποια άλλα προσωπικά δεδομένα καθώς και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας σας για συγκεκριμένες θέσεις. Ενδέχεται, επιπλέον, να διατηρήσουμε τις πληροφορίες που λάβαμε από τα πρόσωπα που σας πήραν συνέντευξη.
4.3 Δεδομένα που ενδεχομένως έχουν παρασχεθεί από εσάς στην Εταιρεία σχετικά με άλλα πρόσωπα (π.χ. συνεργάτες σας κτλ.) θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης. Είστε υπεύθυνοι σχετικά με την ακρίβεια αυτών των δεδομένων και πληροφοριών και πρέπει επίσης εσείς να διασφαλίσετε ότι τα ανωτέρω υποκείμενα είναι ενήμερα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς καθώς και με τον τρόπο που θα τύχουν αυτά επεξεργασίας από την Εταιρεία.
5. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ    
5.1 Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αποφασίσουμε για την καταλληλότητά σας να εργαστείτε για τη θέση για την οποία αιτηθήκατε, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και κατάταξης των δεξιοτήτων και της εμπειρίας σας καθώς και προκειμένου να σας κρατούμε ενήμερους για την πρόοδό σας.
5.2 Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): GDPR@nikas.gr. Εάν η αίτησή σας εγκριθεί, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς διαχείρισης προσωπικού αλλά και στο πλαίσιο των απαιτούμενων ελέγχων ιδίως για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας και του ιστορικού σας.
5.3 Εάν η αίτησή σας δεν εγκριθεί, θα θέλαμε να διατηρήσουμε αρχείο των πληροφοριών σας για δύο (2) επιπλέον έτη προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία σε περίπτωση που προκύψουν άλλες κατάλληλες θέσεις εργασίες, οι οποίες πιστεύουμε ότι ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
5.4 Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα και για λόγους εσωτερικής λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης ή για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους.
6. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
6.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα θα γίνονται διαθέσιμα μόνο στους αρμοδίως εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της Εταιρείας, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και σε εργαζόμενους της εταιρείας που αναζητούν την συγκεκριμένη κάθε φορά θέση.
6.2 Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής λειτουργίας μας ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε προμηθευτές που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα σε παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, για σκοπούς ανάπτυξης συστημάτων και τεχνικής υποστήριξης, σε εταιρείες απασχόλησης/εταιρείες συμβούλων προκειμένου να μας βοηθήσουν στον εντοπισμό και την πρόσληψη κατάλληλων υποψηφίων ή σε εταιρείες που έχουν συμβληθεί με εμάς για την διεκπεραίωση ελέγχων του ιστορικού του κάθε υποψηφίου. Απαγορεύουμε στους εν λόγω αποδέκτες να κάνουν χρήση των ανωτέρω πληροφοριών ή να τις κοινοποιήσουν για οιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας.
6.3 Ενδέχεται να αποφασίσουμε, για στρατηγικούς ή άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, την πώληση ή μεταβίβαση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας εν όλω ή εν μέρει. Στο πλαίσιο της εν λόγω πώλησης ή μεταβίβασης, ενδέχεται να διαβιβάσουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και αποθηκεύσει, περιλαμβανομένων των πληροφοριών ονοματεπώνυμου και e-mail σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην πώληση ή τη μεταβίβαση.
6.4 Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθούμε δυνάμει απόφασης/παραγγελίας δικαστικής, ρυθμιστικής ή δημόσιας αρχής.
7. ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ        
7.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7.2 Στο πλαίσιο της επεξεργασίας που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, αναθέτουμε την επεξεργασία, ή κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό που δραστηριοποιείται εκτός ΕΟΧ και εργάζεται για εμάς ή για κάποιον από τους προμηθευτές μας.
7.3 Ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αυστηρή ανάγκη προς αυτό και πάντα σύμφωνα με κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας (όπως οι εγκεκριμένες Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες – Standard Contractual Clauses).
7.4 Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των παραπάνω επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): GDPR@nikas.gr.
8. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
8.1 Θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εκείνο το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού συλλογής τους αλλά και σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Όπου τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους παραπάνω σκοπούς, θα καταστρέφονται με ασφάλεια μετά από το πέρας μιας διετίας από την παραλαβή τους.
8.2 Εάν αποδεχτείτε μια πρόταση συνεργασίας μαζί μας, τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί πριν την πρόσληψή σας, θα αποτελέσουν μέρος του προσωπικού σας αρχείου σε εμάς και θα διατηρηθούν καθόλη την διάρκεια απασχόλησής σας στην Εταιρεία καθώς και για κάποια επιπλέον έτη μετά τη λήξη της μεταξύ μας συνεργασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
8.3 Ακόμη και στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν σας προσλάβει, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να θέτουμε υπόψη σας τυχόν νέες θέσεις εργασίας.
8.4 Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν για χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά τα δύο (2) έτη, εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερο διάστημα διατήρησης αυτών για την εκπλήρωση των νομικών ή συμβατικών υποχρεώσεών μας ή για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση τυχόν νομικών απαιτήσεων.
9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
9.1 Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός σας να ενημερωθείτε για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες επ’ αυτού. Μπορείτε και πρέπει να τροποποιήσετε τα τηρούμενα από εμάς προσωπικά δεδομένα, σε περίπτωση που μεταβληθούν τα προσόντα σας ή/και οι ιδιαίτερες συνθήκες. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.
9.2 Μπορείτε τέλος να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600,Fax: +30-210 6475628). Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, ο Εργαζόμενος μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr => Τα δικαιώματά μου => Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.
9.3 Μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας επικοινωνώντας με την Εταιρεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): GDPR@nikas.gr.
9.4 Εάν ένα τέτοιο αίτημά σας έχει ως αποτέλεσμα την αθέτηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τους νόμους, κανονισμούς ή τους κώδικες ορθής πρακτικής της Εταιρείας ή σε περίπτωση που η διάθεση των πληροφοριών θα είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων άλλου ατόμου, ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία.
10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
10.1 Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να προστατέψουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια όλων των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε.
11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ       
11.1 Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Δήλωση της Εταιρείας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να το κάνετε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): GDPR@nikas.gr.