ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ)

 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
1.1 Με στόχο την διαχείριση παραπόνων των καταναλωτών, η Εταιρεία με την επωνυμία «Παναγιώτης Γ. Νίκας Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ» που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, στο 22ο χλμ. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία σε ηλεκτρονική ή/και σε έγχαρτη μορφή.
1.2 Η παρούσα Δήλωση στοχεύει να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς η Εταιρεία διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων.
2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
2.1 Η νομική βάση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων είναι εν προκειμένω η συγκατάθεση των υποκειμένων αλλά και η ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, με την έννοια της αποτελεσματικής και ουσιώδους διερεύνησης των παραπόνων.
3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3.1 Στην παρούσα Δήλωση, η Εταιρεία με την επωνυμία «Παναγιώτης Γ. Νίκας Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ» καλείται ως «Εταιρεία» ή/και «Εμείς». Η Εταιρεία αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κατά την έννοια του νόμου και οι σκοποί καθώς και ο τρόπος με τον οποίον τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και/ή ενδεχομένως κοινοποιούνται σε τρίτους από την Εταιρεία διευκρινίζονται στην παρούσα Δήλωση.
4. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
4.1 Για την καταγραφή και την διερεύνηση του παραπόνου σας θα συλλέξουμε τα ακόλουθα στοιχεία σας:
(i) Ονοματεπώνυμο,
(ii) Διεύθυνση κατοικίας, Πόλη, Τ.Κ.
(iii) Σταθερό τηλέφωνο,
(iv) Κινητό τηλέφωνο,
(v) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),
(vi) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τυχόν γνωστοποιήσετε στην Εταιρεία με δική σας πρωτοβουλία κατά την επικοινωνία σας μαζί μας.
4.2 Δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς στην Εταιρεία σχετικά με άλλα πρόσωπα (π.χ. συγγενείς, συνεργάτες σας, εξαρτώμενα πρόσωπα κτλ.) θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης. Είστε υπεύθυνοι σχετικά με την ακρίβεια αυτών των δεδομένων και πληροφοριών και πρέπει επίσης εσείς να διασφαλίσετε ότι τα ανωτέρω υποκείμενα είναι ενήμερα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς καθώς και με τον τρόπο που θα τύχουν αυτά επεξεργασίας από την Εταιρεία.
5. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
5.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα από την Εταιρεία θα χρησιμοποιηθούν για την διερεύνηση και την διαχείριση των παραπόνων σας ως προς τα προϊόντα της Εταιρείας.
5.2 Θα τύχουν επεξεργασίας μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι συναφή και σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας και από την πλευρά μας θα προσπαθούμε πάντα να περιορίζουμε την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στο απολύτως αναγκαίο.
5.3 Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιπλέον σκοπούς συνδεόμενους με την διερεύνηση και τη διαχείριση των παραπόνων σας, όπως ενδεικτικά:
(i) Για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας.
(ii) Για την εξαγωγή στατιστικών στοιχειών και λόγους ιστορικότητας.
(iii) Στο πλαίσιο δικαστικών ή/και εξωδικαστικών ενεργειών, άμεσα συνδεομένων με το παράπονο το οποίο έχετε διατυπώσει, με στόχο την διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας.
6. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
6.1 Στα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν πρόσβαση μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα διαχείρισης παραπόνων των καταναλωτών της Εταιρείας.
6.2 Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Εταιρεία δύναται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως προμηθευτές που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως π.χ. υπηρεσίες πληροφορικής και λοιπές υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών καθώς σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε ή ενδέχεται να συνεργαστούμε άμεσα ή έμμεσα για τους παρόντες σκοπούς. Απαγορεύουμε στους εν λόγω αποδέκτες να κάνουν χρήση των ανωτέρω πληροφοριών ή να τις κοινοποιήσουν για οιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας.
6.3 Ενδέχεται να αποφασίσουμε, για στρατηγικούς ή άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, την πώληση ή μεταβίβαση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας εν όλω ή εν μέρει. Στο πλαίσιο της εν λόγω πώλησης ή μεταβίβασης, ενδέχεται να διαβιβάσουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και αποθηκεύσει, περιλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε σύμφωνα με την παρούσα, σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην πώληση ή την μεταβίβαση.
6.4 Τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιούνται μόνο σε εκείνα τα τρίτα πρόσωπα που έχουν νόμιμη ανάγκη να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά και έχουν συμβατική υποχρέωση να διασφαλίσουν την προστασία τους. Θα διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται επαρκώς και καταλλήλως όταν κοινοποιούνται σε εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα.
6.5 Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθούμε δυνάμει απόφασης/παραγγελίας δικαστικής, ρυθμιστικής ή άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής.
7. ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
7.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).
7.2 Στο πλαίσιο της επεξεργασίας που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, ενδέχεται να αναθέσουμε την επεξεργασία ή να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός Ε.Ε. Ως εκ τούτου, οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό που δραστηριοποιείται εκτός Ε.Ε. και εργάζεται για εμάς ή για κάποιον από τους προμηθευτές μας. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί να απασχολείται, μεταξύ άλλων, στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης. Ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αυστηρή ανάγκη προς αυτό και πάντα σύμφωνα με κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας (όπως οι εγκεκριμένες Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες – Standard Contractual Clauses).
7.3 Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των παραπάνω επικοινωνώντας μαζί μας στην διεύθυνση gdpr@nikas.gr.
8. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
8.1 Θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εκείνο το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού συλλογής τους αλλά και σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε σύμφωνα με την παρούσα θα τηρούνται μέχρι την οριστική διερεύνηση και επίλυση του παραπόνου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξωδικαστικών ή και δικαστικών ενεργειών για την διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας.
8.2 Όπου τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους παραπάνω σκοπούς, θα καταστρέφονται με ασφάλεια από τα συστήματά μας.
9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
9.1 Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός σας να ενημερωθείτε για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες επ’ αυτού. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.
9.2 Στο μέτρο που η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της.
9.3 Μπορείτε τέλος να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
9.4 Μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@nikas.gr.
9.5 Εάν ένα τέτοιο αίτημά σας έχει ως αποτέλεσμα την αθέτηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τους νόμους, κανονισμούς ή τους κώδικες ορθής πρακτικής της Εταιρείας ή σε περίπτωση που η διάθεση των πληροφοριών θα είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων άλλου ατόμου, ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία.
10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
10.1 Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόσουμε μία σειρά από τεχνολογικά μέσα και διαδικασίες ασφαλείας για να προστατέψουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια όλων των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε.
11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11.1 Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Δήλωση της Εταιρείας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να το κάνετε μέσω της διεύθυνσης gdpr@nikas.gr.
12. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
12.1 Εάν τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, θα κοινοποιήσουμε την αναθεωρημένη δήλωση εδώ, με ενημερωμένη ημερομηνία αναθεώρησης.