ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. αποφάσισε τη συγκρότηση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων του και καθορίζει το σκοπό, τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της, ως ακολούθως :

 

  1. ΣΚΟΠΟΣ

Η δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της ομαλής διαδοχής και της συνέχειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την κατάλληλη ποικιλομορφία και σύνθεση.

 

  1. ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 2 εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα. Η επιτροπή προεδρεύεται από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Ένα εκ των μελών της Επιτροπής ασκεί και καθήκοντα Γραμματέως.

 

  1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

  1. Ερευνά και προτείνει κατάλληλα πρόσωπα, ως υποψήφια για την πλήρωση των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όποτε αυτό ήθελε προκύψει. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή, συνεκτιμά τα απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες, από άποψη ειδικοτήτων, γνώσεων και εμπειρίας των προσώπων που πρέπει να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε ποιες αναλογίες.
  1. Περιοδικώς, εκτιμά την καταλληλότητα της δομής, του μεγέθους και της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει εισηγήσεις προς αυτό, σε σχέση με τυχόν απαιτούμενες μεταβολές.
  1. Υποβάλει προτάσεις για την πολιτική καταλληλόλητας,η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.
  1. Φροντίζει για την, ανά πάσα στιγμή, ύπαρξη κατάλληλης διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
  1. Παρακολουθεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με την καταλληλόλητα και την επάρκεια της ακολουθούμενης από τη Διεύθυνση της Εταιρείας πολιτικής επιλογής και πρόσληψης ανώτατων διευθυντικών στελεχών.
  1. Ερευνά και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, κατάλληλα πρόσωπα, ως υποψήφια για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ελέγχου. Αναπτύσσει το σκεπτικό ανάδειξης τους και διαπιστώνει την καταλληλόλητά των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και των εκεί αναφερόμενων νόμων και προϋποθέσεων καθώς και ως προς τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα λαμβάνοντας υπόψιν και τις σχετικές διατάξεις του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

 

  1. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές κατ΄ έτος ή και συχνότερα, αν το απαιτούν οι περιστάσεις. Πέραν των συνεδριάσεων αυτών, ο Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή όταν ο ίδιος, οποιοδήποτε από τα μέλη της ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος το θεωρούν απαραίτητο.

Οι αποφάσεις στις συνεδριάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίστανται, κατ΄ εξαίρεση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν η Επιτροπή εξετάζει θέματα που αφορούν εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή, δια του Προέδρου της, αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο υποβάλλει τις προτάσεις και εισηγήσεις της.

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων και ως εκ τούτου θα πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται να επιφέρει τις εκάστοτε αναγκαίες μεταβολές στη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής, που κατά την κρίση του, επιβάλλονται για την εκπλήρωση του έργου της.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.