ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η NIKAS έχει υιοθετήσει ένα ιδιαίτερα ευέλικτο μοντέλο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Με γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων των μετόχων, των εργαζομένων και συνεργατών της, έχει θέσει υψηλά κριτήρια διοίκησης διασφαλίζοντας την ορθολογική λήψη αποφάσεων, τη διαφάνεια και αξιοπιστία της λειτουργίας της. Με όχημα μια ισχυρή, υπεύθυνη και διορατική επιχειρηματική δράση, η εταιρεία μας επιτυγχάνει τους στρατηγικούς της στόχους και υλοποιεί τον αναπτυξιακό της σχεδιασμό μέσα από διαφανείς διαδικασίες και πρακτικές.

Στη NIKAS, η εφαρμογή χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης αντανακλά τις αξίες και αρχές που διέπουν τόσο την κουλτούρα και φιλοσοφία όσο και τη διοίκηση της εταιρείας μας.

 • εμπιστοσύνη
 • αξιοπιστία
 • συνέπεια
 • εντιμότητα
 • σεβασμός
 • υπευθυνότητα
 • διαφάνεια

Στο πλαίσιο υιοθέτησης ενός σύγχρονου συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, η NIKAS ευθυγράμμισε τις πρακτικές της σύμφωνα με το  νέο Νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ν. 4706/2020) καθώς και την ευρωπαϊκή Οδηγία (2003/51/EC) η οποία θεσμοθετεί υπέρ της διαφάνειας και του ελέγχου των εταιρικών οικονομικών δεδομένων.

Οι Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελούν ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο προσφέρει πολύτιμη και ουσιαστική καθοδήγηση κατά την υλοποίηση στόχων και θέτει τη βάση για τη χάραξη του στρατηγικού σχεδιασμού.

1.     Αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων, των συνεργατών και των εργαζομένων μας.

2.     Διαφάνεια αναφορικά με την οικονομική εικόνα, την απόδοση, την ιδιοκτησία και τη διοίκηση της εταιρείας.

3.     Υπευθυνότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την εποπτεία της διαχείρισης και την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε με γνώμονα τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας των αποφάσεων του ανώτατου οργάνου διοίκησης της εταιρείας.

Εφαρμόζοντας τη χρηστή Εταιρική Διακυβέρνηση, η NIKAS έχει προχωρήσει στη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου , η οποία συνδράμει στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνη για την εσωτερική διοίκηση της εταιρείας.

Επιτροπή Ελέγχου 

Η Επιτροπή ελέγχου  είναι υπεύθυνη τόσο για την εποπτεία του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας όσο και για τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις απαιτήσεις του νόμου και των κανονισμών, τα προσόντα και την αμεροληψία του ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή. Επιπλέον, ανάμεσα στις αρμοδιότητες της εν λόγω Επιτροπής είναι η παραλαβή, κράτηση και επεξεργασία παραπόνων αναφορικά με λογιστικούς ελέγχους, η εξέταση των ζητημάτων που αφορούν στην εσωτερική διαδικασία ελέγχου, στην επιχειρηματική πορεία της εταιρείας καθώς επίσης και στους συναρτούμενους οικονομικούς κινδύνους. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 3 Μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων τα δύο είναι ανεξάρτητα .

Κώδικες και Κανονισμοί 

Κώδικας  Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η Εταιρεία υιοθέτησε και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης , ο οποίος καταρτίστηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης .

Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας

Ο Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 14 του Ν.4706/2020. Κατά τη σύνταξή του ελήφθησαν επίσης υπόψη οι διατάξεις των ελληνικών νόμων, κανονισμών ΕΕ, οδηγιών ΕΕ και αποφάσεων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς .

 • Ο Κανονισμός Λειτουργίας αναφέρεται στην εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρεία  ΠΓ Νίκας ΑΒΕΕ (εφεξής Εταιρεία) και περιλαμβάνει:
 • Την οργανωτική δομή, τα αντικείμενα των μονάδων, των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων διαρκών επιτροπών καθώς και τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και τις γραμμές αναφοράς τους.
 • Την αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) που περιλαμβάνει τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου, τη διαχείριση κινδύνων και την κανονιστική συμμόρφωση.
 • Τη διαδικασία πρόσληψης των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της απόδοσής τους.
 • Τη διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, με τις υποχρεώσεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.
 • Τη διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσης εξάρτησης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με τα πρόσωπα αυτά.
 • Τη διαδικασία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
 • Τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Τις πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της καθώς και τις δραστηριότητές της.
 • Τη διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών και την ορθή ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.
 • Την πολιτική και τη διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), από πρόσωπα που διαθέτουν σχετική επαγγελματική εμπειρία και δεν έχουν σχέσεις εξάρτησης. 
 • Την πολιτική εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών καθώς και των λοιπών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως όσων εμπλέκονται στον εσωτερικό έλεγχο, τη διαχείριση κινδύνων, την κανονιστική συμμόρφωση και τα πληροφοριακά συστήματα.

Ο  Κανονισμός Λειτουργίας εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η διανομή των αντιγράφων του Κανονισμού Λειτουργίας είναι ελεγχόμενη