ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 28.06.2011

Πρόσκληση

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου/ων

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ της Πρόσκλησης σε Τακτική ΓΣ

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Ετήσια οικονομική έκθεση 2010

Αποφάσεις ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.

22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας

145 65 Αγ. Στέφανος Αττικής

Τηλ: 210 8187300

Fax: 210 6216439

Εξυπηρέτηση καταναλωτών: 800 111 0080