ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. αποφάσισε ομόφωνα, τη συγκρότηση Επιτροπής Αποδοχών και καθορίζει το σκοπό, τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της, ως ακολούθως :

 

  1. ΣΚΟΠΟΣ

Η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του απαιτούμενου εκάστοτε δίκαιου και επαρκούς συστήματος συνολικών αμοιβών, σύμφωνα και με τις συνθήκες της αγοράς, για την προσέλκυση, διατήρηση και ενεργοποίηση του κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού της Εταιρείας.

 

  1. ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία, τουλάχιστον, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που διορίζονται από αυτό, τα οποία είναι, στο σύνολό τους, μη εκτελεστικά και στην πλειονότητα τους, ανεξάρτητα.

Καθήκοντα Προέδρου ανατίθενται σε ένα από τα ανεξάρτητα μέλη της.

 

  1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Επιτροπή εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πολιτική αμοιβών, παροχών και οικονομικών κινήτρων για τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και ειδικότερα:

  1. Προτείνει τις αρχές της πολιτικής αμοιβών και παροχών της Εταιρείας, στις οποίες θα βασίζονται οι διευθυντικές αποφάσεις. Εισηγείται το σύνολο των αμοιβών (σταθερών, μεταβλητών-περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών και των παροχών) του Προέδρου και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.
  1. Γνωμοδοτεί για το ύψος των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  1. Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Πολιτικής Αποδοχών, η οποία συντάσσεται προκειμένου να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν οι βασικές αρχές και οι κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την υποστήριξη στελεχών και τμημάτων της Εταιρείας αλλά και εξωτερικών συμβούλων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
  1. Εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας την γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές κατ’ έτος, ή και συχνότερα αν το απαιτούν οι περιστάσεις. Πέραν των συνεδριάσεων αυτών, ο Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή όταν ο ίδιος, οποιοδήποτε από τα μέλη της ή ο Διευθύνων Σύμβουλος το θεωρούν απαραίτητο.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να παρίσταται ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκτός εάν η Επιτροπή κρίνει άλλως.

Η Επιτροπή δύναται να καλεί και άλλα στελέχη της Εταιρείας, ανάλογα με τα θέματα που θα συζητηθούν.

Η Επιτροπή δύναται να επικουρείται στο έργο της και από πρόσωπα εξειδικευμένων, κατά περίπτωση, γνώσεων και εμπειρίας που επιλέγονται από αυτήν και δεν ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας. Η αμοιβή των προσώπων αυτών καθορίζεται μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση της Εταιρείας και καλύπτεται από την Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται να επιφέρει τις εκάστοτε αναγκαίες μεταβολές στη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και στον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής που, κατά την κρίση του, επιβάλλονται για την εκπλήρωση του έργου της.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.