ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Στοιχεία εγγράφου

Τίτλος εγγράφου

Πολιτική Αποδοχών

Υπεύθυνος/Υπεύθυνοι για τη Διαχείριση/Σύνταξη του εγγράφου

Επιτροπή Αμοιβών

Υπεύθυνος για την έγκριση του εγγράφου

Γενική Συνέλευση Μετόχων (έγκριση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της).

Ημερομηνία Έγκρισης

 

Διάρκεια

Η διάρκεια της Πολιτικής Αποδοχών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έγκρισης αυτής από τη Γενική Συνέλευση.Εκδόσεις εγγράφου

Έκδοση

Ημερομηνία

Αλλαγές (περιγραφή)

v.1.0

9/12/2019

Πρώτη εγκεκριμένη έκδοση.

   
   
   

 

Περιεχόμενα

1    Εισαγωγή

1.1      Στόχοι της Πολιτικής Αποδοχών

1.2      Αρχές της Πολιτικής Αποδοχών

1.3      Πεδίο Εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών

1.4      Διαμόρφωση, Έγκριση και Δημοσιοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών

1.5      Κατηγορίες αποδοχών

2     Διάρθρωση Αποδοχών & Παροχών (ανά κατηγορία μελών)

2.1      Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

2.1.1       Σταθερές αποδοχές

2.1.2       Μεταβλητές αποδοχές (Μπόνους)

2.1.3       Παροχές

2.1.4       Συμβάσεις της Εταιρείας με μέλη του Δ.Σ

2.2      Μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

1. Εισαγωγή

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της εταιρείας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής ΝΙΚΑΣ ή Εταιρεία) με τις νέες διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες (Ν. 4548/2018), αλλά και τις επιταγές των κανόνων περί εταιρικής διακυβέρνησης (Ν. 3016/2002), η Εταιρεία κατήρτισε την παρούσα Πολιτική Αποδοχών, προκειμένου να θεσπίσει και να εφαρμόσει τις βασικές αρχές και τους κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τρόπο διαφανή, σαφή και κατανοητό, ώστε να θέσει αυτήν (την Πολιτική Αποδοχών) υπό την έγκριση των Μετόχων της.  

 

1.1 Στόχοι της Πολιτικής Αποδοχών

Οι στόχοι της συγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών είναι:

 • η προώθηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας μέσω της υιοθέτησης διαφανών κανόνων σχετικά με τις αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών,
 • η εξυπηρέτηση των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας,
 • η συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • η συμπόρευση της Εταιρείας με τις πρακτικές της αγοράς αναφορικά με τις αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, και η ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και η βελτίωση της διαφάνειας μεταξύ της Εταιρείας και των επενδυτών, σε συνδυασμό με την ανάγκη για ευθυγράμμιση των συμφερόντων της Διοίκησης με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων.

1.2 Αρχές της Πολιτικής Αποδοχών

Η Πολιτική Αποδοχών της ΝΙΚΑΣ βασίζεται στις παρακάτω αρχές:

 • Διαφάνεια: Προωθείται μέσω της διαμόρφωσης μιας απλής και κατανοητής Πολιτικής Αποδοχών, προς όφελος των Μετόχων της Εταιρείας και διασφαλίζεται μέσω της συμμετοχής τους στη λήψη απόφασης για την υιοθέτησή της και μέσω της κοινοποίησης των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 4548/2018.
 • Ανταγωνιστικότητα σε σχέση με την Αγορά: Η Εταιρεία μεριμνά ώστε τα συνολικά πακέτα αποδοχών να είναι ευθυγραμμισμένα με τις πρακτικές που ακολουθούνται στην ελληνική αγορά, κατάλληλα να προσελκύουν και να διατηρούν στο δυναμικό της αξιόλογα στελέχη και ικανά να ενισχύουν την αποτελεσματικότητά τους με την εισαγωγή ξεκάθαρων στόχων και κινήτρων.
 • Αξιοκρατία και Εσωτερική Δικαιοσύνη: Οι αποδοχές των στελεχών θα καθορίζονται με βάση ι) τη σπουδαιότητα/ βαρύτητα της κάθε θέσης εργασίας για την Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψιν και τις αμοιβές που χορηγούνται στους εργαζόμενους της Εταιρείας και ιι) την απόδοση των στελεχών σε σχέση με την επίτευξη στόχων κ.α.
 • Κανονιστική συμμόρφωση: Η Εταιρεία μεριμνά ώστε να βρίσκεται πάντα σε πλήρη κανονιστική συμμόρφωση και η Πολιτική Αποδοχών της να είναι και να παραμένει σύμφωνη με το ισχύον ελληνικό (και ευρωπαϊκό) θεσμικό πλαίσιο.

Η Πολιτική Αποδοχών, βασιζόμενη στις παραπάνω αρχές, συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα αλλά και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας. Παράλληλα, δίνει την ευχέρεια στην Εταιρεία να:

 • προσλαμβάνει άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες και τεχνογνωσία και να
 • αμείβει δίκαια αλλά και ανταγωνιστικά τα στελέχη της σε σχέση με την αγορά, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δέσμευση και την υψηλή αποδοτικότητα τους.

 

1.3 Πεδίο Εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών αφορά στα:

 • μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη)

Με καταστατική διάταξη μπορεί να προβλεφθεί η επέκταση της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών σε άλλα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.

 

1.4 Διαμόρφωση, Έγκριση και Δημοσιοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών

Η Επιτροπή Αμοιβών συντάσσει την Πολιτική Αποδοχών με την υποστήριξη στελεχών και τμημάτων της Εταιρείας, αλλά και εξωτερικών συμβούλων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η Επιτροπή Αμοιβών υποβάλλει την Πολιτική Αποδοχών προς προ-έγκριση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη διαδικασία της προ-έγκρισης δεν συμμετέχουν τα εκτελεστικά μέλη ΔΣ. Όταν συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η τελική μορφή και το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών, τότε υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (ΓΣΜ), της οποίας η ψήφος κατ’ άρθρο 110 του Ν. 4548/2018 είναι δεσμευτική. Βάσει του Άρθρου 110 Ν.4548/2018 ορίζεται επιπλέον ότι στη σχετική ψηφοφορία δεν μετέχουν τα μέλη του ΔΣ που έχουν συγχρόνως την ιδιότητα του μετόχου, τα οποία δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας».

Εάν η Πολιτική Αποδοχών δεν εγκριθεί από την ΓΣΜ θα εφαρμοστούν οι ειδικές διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4548/2018 σχετικά με την υποβολή αναθεωρημένης πρότασης στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Η προϋπάρχουσα εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών θα ισχύει μέχρι να εγκριθεί η νέα πολιτική. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μεριμνά για τον έλεγχο εφαρμογής και την περιοδική αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών με τρόπο που να εξασφαλίζει σεβασμό των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και εσωτερικής δικαιοσύνης, της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με την αγορά και της κανονιστικής συμμόρφωσης (συμπεριλαμβανομένων των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης) και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επιπλέον φροντίζει να υιοθετεί μέτρα που αποσκοπούν στην αποφυγή συγκρούσεων συμφέροντος κατά την διαμόρφωση και οριστικοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, όπως ενδεικτικά η απόσυρση των εμπλεκομένων προσώπων από συμμετοχή σε συζητήσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων (π.χ. ψηφοφορία) σχετικά με το θέμα του περιστατικού.

Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη γενική συνέλευση. Η Επιτροπή Αμοιβών υποχρεούται να υποβάλει την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη γενική συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών θα έχει τετραετή ισχύ από την έγκρισή της από τη ΓΣΜ, και θα αφορά τις αμοιβές των ετών 2019 – 2022, εκτός εάν αναθεωρηθεί ή μεταβληθούν ουσιωδώς οι συνθήκες υπό τις οποίες καταρτίστηκε σε προγενέστερο χρόνο.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, με την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Σε περίπτωση παρέκκλισης οι αποδοχές των προσώπων που υπάγονται σε αυτή βαρύνουν την Εταιρεία μόνο έπειτα από ειδική έγκριση της ΓΣΜ της Εταιρείας.

Η εγκεκριμένη από την ΓΣΜ Πολιτική Αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αναρτάται και παραμένει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο http://nikas.gr για όσο χρόνο ισχύει.

 

1.5 Κατηγορίες αποδοχών

Οι αποδοχές που δύνανται να χορηγούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναλύονται στο κεφάλαιο 2, παρ. 2.1 παρακάτω, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 

 • Σταθερές αποδοχές: Αυτές στοχεύουν στην ανταμοιβή των προσώπων που υπάγονται στην Πολιτική Αποδοχών ανάλογα με τις γνώσεις, εμπειρίες, επίπεδο διεύθυνσης ή /και βαρύτητας θέσεως εάν υπάρχει σχετικό σύστημα αξιολόγησης. Το ύψος των σταθερών αποδοχών εξαρτάται από τη:
  1. Θέση εργασίας (ευθύνες και αρμοδιότητες) και τη σχετική βαρύτητα που έχει για την εταιρεία
  2. Εμπειρία και τεχνογνωσία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης
  3. Απόδοση του στελέχους
  4. Τις αποδοχές που δίνουν για παρόμοιες θέσεις ομοειδείς  εταιρείες, όπως αυτές προκύπτουν από Έρευνες Αποδοχών της Ελληνικής αγοράς.

Οι σταθερές αποδοχές εκφράζονται σε μικτά ποσά και υπόκεινται στις εκάστοτε νόμιμες παρακρατήσεις, καταβάλλονται δε όπως έχει συμφωνηθεί.

 • Μεταβλητές αποδοχές (Bonus): Οι αποδοχές αυτές εξαρτώνται από τα στοιχεία αξιολόγησης της απόδοσης των υπαγόμενων στην Πολιτική Αποδοχών προσώπων, αλλά και από τα αποτελέσματα της Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές στοχεύουν στην επιβράβευση της προσπάθειας τους και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας τους και είναι άμεσα εξαρτημένες από την επίδοσή τους και την συνδρομή τους στην ανάπτυξη της Εταιρείας.  
 • Δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το Πρόγραμμα όπως αυτό θα ορίζεται κάθε φορά από την Εταιρεία και σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
 • Παροχές: (π.χ. ομαδικά ασφαλιστήρια, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό, δωρεάν διάθεση προϊόντων, έξοδα κίνησης κ.α.). Οι παροχές ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας όσον αφορά την προσέλκυση και διακράτηση στελεχών, ενισχύοντας το βιοτικό επίπεδο των στελεχών.

 

2. Διάρθρωση Αποδοχών & Παροχών (ανά κατηγορία μελών)

 

2.1 Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακάτω αναλύονται οι κατηγορίες αποδοχών που λαμβάνουν τα εκάστοτε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία διατηρούν συμβάσεις εργασίας με την Εταιρεία:

2.1.1 Σταθερές αποδοχές

Όσον αφορά τις σταθερές αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στόχος της Εταιρείας είναι το ύψος των αποδοχών να κυμαίνεται στον μέσο όρο της αγοράς συγκρίσιμου δείγματος, όπως αυτό αποτυπώνεται από έρευνες αποδοχών. Υψηλότερες αποδοχές μπορεί να χορηγούνται σε ρόλους που απαιτούν εξειδίκευση ή έχουν βαρύνουσα σημασία για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρίας αλλά και σε περιπτώσεις εξαιρετικής απόδοσης των στελεχών.

Οι σταθερές αποδοχές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ της Εταιρείας καθορίζονται μέσω συμβάσεων που συντάσσουν τα στελέχη αυτά με την Εταιρεία, οι οποίες καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των στελεχών αυτών καθώς και το ύψος των αμοιβών τους. Οι συμβάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Αμοιβών προς γνωμάτευση. Το ύψος των σταθερών αποδοχών για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εγκρίνεται από το Δ.Σ. της εταιρείας χωρίς τη συμμετοχή των συγκεκριμένων εκτελεστικών μελών.

2.1.2 Μεταβλητές αποδοχές (Μπόνους)

Αν η Εταιρεία αποφασίσει να προχωρήσει στη χορήγηση μεταβλητών αποδοχών στα συγκεκριμένα στελέχη θα συνταχθεί πολιτική μεταβλητών αποδοχών που θα ορίζει τους δείκτες μέτρησης απόδοσης και τους στόχους απόδοσης των στελεχών, λαμβάνοντας υπόψη τους βραχυπρόθεσμους επιχειρησιακούς στόχους της Εταιρείας αλλά και συνεκτιμώντας το ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον. Για να ισχύσει η πολιτική μεταβλητών αποδοχών θα πρέπει να υποβληθεί προς γνωμάτευση στην Επιτροπή Αμοιβών και προς έγκριση από το Δ.Σ. της εταιρείας χωρίς τη συμμετοχή των συγκεκριμένων εκτελεστικών μελών.

Οι μεταβλητές αποδοχές καταβάλλονται εφάπαξ και κοινοποιούνται στην Έκθεση Αποδοχών.

2.1.3 Πρόγραμμα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών

Δύναται να παρέχεται στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών ή/και του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

2.1.4  Παροχές

Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δύνανται να λαμβάνουν παροχές που συμπεριλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα εξής:

 • Παροχή εταιρικού οχήματος και κάρτας καυσίμων
 • Παροχή κινητού τηλεφώνου (με όριο που καλύπτει έξοδα για επικοινωνίες (voice & data).
 • Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας
 • Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης ζωής
 • Δωρεάν διάθεση προϊόντων
 • Δωρεάν παροχή ροφημάτων και γευμάτων

Οι παραπάνω παροχές και το όρια αυτών εγκρίνονται από το Δ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και δημοσιεύονται στην Έκθεση Αποδοχών.

2.1.5  Συμβάσεις της Εταιρείας με μέλη του Δ.Σ.

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσης, η Εταιρεία διατηρεί συμβάσεις με 3 εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις συμβάσεις εργασίας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (για τις οποίες έχουν συνταχθεί γνωστοποιήσεις του Π.Δ. 156/1994), οι οποίες είναι όλες αορίστου χρόνου, εφαρμόζονται τα ελάχιστα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν προθεσμίες προειδοποίησης, όρους και αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας, αλλά και κάθε θέμα που αφορά τις συντάξεις.

Για την καταβολή επί πλέον αποζημίωσης σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της απασχόλησης ή συνταξιοδότησης απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών.

 

2.2 Μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο σταθερές αποδοχές.

Συμπληρωματικές αποδοχές δύνανται να καταβληθούν στα Μη Εκτελεστικά Μέλη για επιπλέον αρμοδιότητες και δραστηριότητες π.χ. συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τον προσδιορισμό του ύψους των σταθερών αποδοχών των Μη Εκτελεστικών Μελών το Διοικητικό Συμβούλιο:

 • συμβουλεύεται σχετικές έρευνες αποδοχών για ομοειδείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και
 • λαμβάνει υπόψη του την ανάγκη να διασφαλίσει ότι τα Μη Εκτελεστικά Μέλη που προσλαμβάνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, γνώσεις και την εμπειρία και προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο, καθώς και τη χρονική δέσμευση που απαιτούν τα καθήκοντα των Μη Εκτελεστικών Μελών.

Το πακέτο αποδοχών των μη εκτελεστικών μελών που μπορεί να καταβάλλεται σε χρήμα ή σε είδος περιλαμβάνει:

 • αμοιβή ανά συνεδρίαση του ΔΣ
 • πρόσθετη αμοιβή για συμμετοχή σε επιτροπές. Για την επιτροπή Ελέγχου προβλέπεται υψηλότερη αμοιβή χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ του Προέδρου και των μελών κάθε επιτροπής. Εάν ένα μέλος συμμετέχει σε περισσότερες από μια επιτροπές, τότε δικαιούται να λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή μόνο από μια επιτροπή (την υψηλότερη).

Ορίζεται ανώτατο όριο στις αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών, ενώ δεν προβλέπεται μείωση των αποδοχών τους σε περίπτωση μη προσέλευσης στις συνεδριάσεις, καθώς αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο της καταλληλόλητας του μέλους για τη θέση.

Το ύψος των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί στα Μη Εκτελεστικά Μέλη δημοσιεύεται στην Έκθεση Αποδοχών.

Στα ανεξάρτητα μέλη δεν χορηγούνται άλλες παροχές.