ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

1.Εισαγωγή

 

H Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής,  «Πολιτική») καταρτίστηκε από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία») σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 4706/2020 για την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της υπ’ αριθμ. 60 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «κατευθυντήριες Γραμμές για την πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν.4706/2020.

Η παρούσα Πολιτική λαμβάνει υπόψη τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές, και είναι συνεπής με τα όσα προβλέπονται στον  Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης  που εφαρμόζει η Εταιρεία .

Περαιτέρω, κατά την κατάρτιση της παρούσας Πολιτικής ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων, το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η διάθεση ανάληψης κινδύνου, η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και της προώθησης νέων προϊόντων και επιχειρηματικών πρακτικών.

Επιπλέον, λήφθηκαν υπόψη η περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους Δ.Σ. ή της συμμετοχής του ή μη σε επιτροπές, η φύση των καθηκόντων του (εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) και ο χαρακτηρισμός του ως ανεξάρτητου ή μη μέλους του Δ.Σ., καθώς και ειδικότερα ασυμβίβαστα ή χαρακτηριστικά ή συμβατικές δεσμεύσεις που συνδέονται με τη φύση της δραστηριότητας της Εταιρείας ή τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Η Πολιτική διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.nikas.gr

 

2.Έγκριση και Τροποποίηση

 

Η Πολιτική εγκρίθηκε την 25/05/2021 από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν σχετικής έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο και τίθεται σε ισχύ από την έγκριση της μέχρι την πιθανή ουσιώδη τροποποίηση της δυνάμει άλλης έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Ουσιώδεις χαρακτηρίζονται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια.

 

3.Σκοπός

 

Βασικοί στόχοι της παρούσας πολιτικής είναι :

 • Η ανάλυση των κριτηρίων για την αξιολόγηση του βαθμού καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθορισμός των ελάχιστα απαιτούμενων στοιχείων και  δικαιολογητικών .
 • Η διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργείας του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκπλήρωσής του ρόλου του ως ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας για την χάραξη της στρατηγικής , την εποπτεία και τον επαρκή έλεγχο.
 • Η θέσπιση διαφανών κανόνων και διαδικασιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών Δ.Σ. σε ατομική και συλλογική βάση, τόσο πριν αναλάβουν την συγκεκριμένη θέση όσο και σε περιοδική βάση .
 • Η αναφορά στην πολιτική πολυμορφίας που εφαρμόζει η Εταιρεία με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Δ.Σ. και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών.
 • Η κατανομή αρμοδιοτήτων στα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή της Πολιτικής.
 • Η συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Η ελαχιστοποίηση των πιθανών επιχειρησιακών κινδύνων που απορρέουν από την ανάθεση των καθηκόντων σε μη κατάλληλα και αξιόπιστα πρόσωπα .

 

4.Επιλογή, Αντικατάσταση, Ανανέωση θητείας μελών Δ.Σ.

 

Η Εταιρεία επιδιώκει τη στελέχωση του Δ.Σ. με πρόσωπα ήθους και φήμης που ενεργούν με ακεραιότητα, υπευθυνότητα και ευθυκρισία και αποφεύγουν πράξεις και ενέργειες που  είτε θέτουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας είτε έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν τις  απαιτούμενες  γνώσεις δεξιότητες και εμπειρία  για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εν όψει  του ρόλου που αναλαμβάνουν στο Δ.Σ.. Προαπαιτούμενο αποτελεί η ύπαρξη ικανού χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τα κριτήρια καταλληλόλητας καθώς και η αναλογία μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών διασφαλίζουν τη συνοχή, την αδιάλειπτη συνέχεια και την ομαλή διαδοχή στην κορυφή της Εταιρείας ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη διατήρηση της  αποτελεσματικότητάς της σε υψηλό επίπεδο.

Η επιτροπή Υποψηφιοτήτων,εντοπίζει τους υποψηφίους που κατά την γνώμη της πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής  καταλληλότητας της συγκεκριμένης πολιτικής και διενεργεί αξιολόγηση της καταλληλότητας τους βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 9.1.

Η επιτροπή Υποψηφιοτήτων γνωστοποιεί στα υποψήφια μέλη Δ.Σ.  πριν από την ανάληψη της θέσης  τους μεταξύ άλλων , την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας.

5.Σύνθεση

 

Το Δ.Σ. αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα ( 11) μέλη, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. Τουλάχιστον το 1/3 των μελών του Δ.Σ. είναι ανεξάρτητα  μη εκτελεστικά  και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

6.Πλάνο διαδοχής

 

 Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων διασφαλίζει για την Εταιρεία το κατάλληλο πλάνο διαδοχής, για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του Δ.Σ., ιδίως εκτελεστικών μελών  και μελών επιτροπών.Η διαδικασία αναπλήρωσης των μελών του Δ.Σ ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα , το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς μήνες.  

 

7.Κριτήρια Αξιολόγησης Καταλληλότητας

 

Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας με βάση τις ανάγκες του ρόλου τους τόσο κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας τους όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους.

 Τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας  είναι γενικά και εφαρμόζονται για όλα τα μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

 

Α. Ατομική Καταλληλότητα

α)Επαγγελματική κατάρτιση , εμπειρία , επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης των θεωρητικών γνώσεων ενός μέλους λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο και το είδος της εκπαίδευσης (τομέας σπουδών και εξειδίκευσης), σε συνάφεια με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η πρακτική εμπειρία συνάγεται  είτε από τις προηγούμενες θέσεις ευθύνης που κατείχε το μέλος , είτε  μέσω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας , για ικανό χρονικό διάστημα .

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων με γνώμονα το ρόλο , τα καθήκοντα  και τις  ικανότητες που απαιτούνται για την θέση που θα αναλάβει το μέλος του Δ.Σ.   εξετάζονται τα ακόλουθα:

 • οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης,
 • η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία που έχει προηγουμένως αποκτηθεί, και
 • οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί και καταδεικνύονται από την επαγγελματική συμπεριφορά και εξέλιξη του μέλους του Δ.Σ.

 

Ειδικότερα ,τα μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα και μη, μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα για την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων, συνήθως με γνώση και εμπειρία από το ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον. Σκοπός τους είναι να προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις συλλογικές αποφάσεις του Δ.Σ. βάσει των γνώσεων και εμπειριών τους, καθώς έχουν την ικανότητα να διαμορφώνουν αντικειμενική, σφαιρική άποψη για όλες τις εταιρικές υποθέσεις και να την εκφράζουν  με αμεροληψία στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων, θα διαπιστώνεται μέσω αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων με πληροφορίες για την κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία .

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να  γνωρίζουν και να κατανοούν σαφώς τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από τον Νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αυτή εφαρμόζει, τον αντίστοιχο ρόλο και τις ευθύνες τους, τόσο ως μέλη του Δ.Σ. όσο και ως μέλη επιτροπών αυτού ,τη δομή του ομίλου και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

 β)Εχέγγυα ήθους και Φήμη

Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διακρίνονται για την καλή τους φήμη και το ήθος τους, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα. Ένα μέλος του Δ.Σ. θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά.

Για την αξιολόγηση της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή υφιστάμενου μέλους Δ.Σ., η Εταιρεία δύναται να διεξάγει έρευνα και, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του , ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα  που συνδέονται , μη περιοριστικά ,με :

 • την ιδιότητα του ως μέλος του Δ.Σ.
 • μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 • εν γένει με οικονομικά εγκλήματα  

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του Ν. 4706/2020, για την εν λόγω αξιολόγηση μπορεί να λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συνάφεια του αδικήματος με τον ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος, οι γενικότερες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου , η ποινή που του επιβλήθηκε , το στάδιο στο οποίο έφτασε η ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή.

Χρήσιμο είναι να εξετάζεται ο χρόνος  που έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την παράβαση ή το αδίκημα .

Η Εταιρεία λαμβάνει επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση τυχόν απόφαση αποκλεισμού του υποψήφιου μέλους του Δ.Σ. από το να ενεργεί ως μέλος Δ.Σ., η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

 

 

γ)Σύγκρουση συμφερόντων

Ως σύγκρουση συμφερόντων, νοείται η πραγμάτωση των συμφερόντων ενός μέλους σε βάρος των συμφερόντων της Εταιρείας .

Η Εταιρεία σύμφωνα με την πολιτική Σύγκρουσης συμφερόντων που έχει θεσπίσει , ορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αναγνώριση , η αποκάλυψη , ο περιορισμός , η διαχείριση και η αποτροπή περιπτώσεων σύγκρουσης  συμφερόντων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να αποκαλύπτουν κάθε περίπτωση  σύγκρουσης συμφερόντων στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και η Επιτροπή με την σειρά της  θα πρέπει να αξιολογεί την επάρκεια ή μη των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν για την διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων ,ώστε να αποφασίζει  για την καταλληλότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ)Ανεξαρτησία κρίσης

Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι κάθε μέλος Δ.Σ.  ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση κατά τη διάρκεια συζητήσεων και λήψης αποφάσεων εντός του Δ.Σ.. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις , ενεργούν με ανεξάρτητη βούληση και λαμβάνουν συνετές , αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. .Η ανεξάρτητη βούληση μπορεί να επηρεαστεί από συγκρούσεις συμφερόντων.

 

Ως αντικειμενικότητα ορίζεται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία , η οποία επιτρέπει στο μέλος του Δ.Σ. να εκτελεί το έργο του όπως πιστεύει το ίδιο και να μην δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητα του .

Ως ανεξαρτησία νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Δ.Σ. να ασκήσει τα καθήκοντα του με αμερόληπτο τρόπο.

Κατά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης των μελών του Δ.Σ. ,λαμβάνονται υπόψιν  μεταξύ άλλων:

i) Το θάρρος, η πεποίθηση και το σθένος να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ.,

ii) την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Δ.Σ. και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική, και

iii) την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink).

 

ε)Διάθεση επαρκούς χρόνου

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους το χρόνο που απαιτείται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντά τους. Για τον προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται υπόψη η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος Δ.Σ., ο αριθμός των θέσεων του ως μέλος σε άλλα Δ.Σ. και οι απορρέουσες ιδιότητες που κατέχει το εν λόγω μέλος ταυτόχρονα, καθώς και λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων τηρεί αρχείο με όλες τις εξωτερικές επαγγελματικές θέσεις που κατέχουν τα μέλη του Δ.Σ. . Το αρχείο ενημερώνεται κάθε φορά που ένα μέλος γνωστοποιεί στην Εταιρεία μια αλλαγή και σε κάθε περίπτωση όταν οι αλλαγές αυτές έρχονται εις γνώση της Διοίκησης  της Εταιρείας .

Σε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές στις προαναφερθείσες θέσεις, οι οποίες ενδεχομένως μειώνουν την ικανότητα ενός μέλους Δ.Σ. να αφιερώνει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του , η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων θα επανεκτιμήσει την ικανότητα του μέλους σε σχέση με την προ απαιτούμενη δέσμευση χρόνου του.

Η Εταιρεία ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. για τον αναμενόμενο χρόνο που απαιτείται να αφιερώνει για την εκπλήρωση των καθηκόντων του .

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη τόσο ποσοτικοί όσο και ποιοτικοί παράγοντες .

Στους  ποσοτικούς παράγοντες συγκαταλέγεται ο αριθμός των θέσεων σε Διοικητικά Συμβούλια που κατέχει ταυτόχρονα το μέλος του Δ.Σ.

Στους  ποιοτικούς παράγοντες περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων : το μέγεθος των οντοτήτων στις οποίες κατέχει τις θέσεις αυτές , η φύση και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων , καθώς και άλλες επαγγελματικές  υποχρεώσεις .

 

Β. Συλλογική Καταλληλότητα

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο , τη διάθεση ανάληψης κινδύνου , τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες  δραστηριοποιείται η Εταιρεία . Επίσης , τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών .

Οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας καλύπτονται από το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά με επαρκή εμπειρία και γνώση  μεταξύ των μελών του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει επίσης να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις απόψεις τους .

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει ως σύνολο να κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα , και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας , μεταξύ άλλων και όσον αφορά :

 • Την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή
 • Τον στρατηγικό σχεδιασμό
 • Τις χρηματοοικονομικές αναφορές
 • Την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό  πλαίσιο
 • Την κατανόηση θεμάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων
 • Την επίδραση της τεχνολογίας στην δραστηριότητας της  Εταιρείας
 • Την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο

Η Εταιρεία έχει την πρωταρχική ευθύνη εντοπισμού κενών σε ότι αφορά τη συλλογική καταλληλότητα . Για τον σκοπό αυτό , το Δ.Σ. προβαίνει σε αυτοαξιολόγιση του ετησίως .

 

8.Κριτήρια Πολυμορφίας (diversity)

 

Η Εταιρεία ενθαρρύνει την πολυμορφία με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών .

Διαμέσου της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή μελών του Δ.Σ., εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών, με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα μελών με ποικίλες, αλλά συμπληρωματικές, ομάδες δεξιοτήτων για να έχει υψηλή απόδοση. Η κουλτούρα του είναι ανοιχτή και διαφανής, με σεβασμό στις διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις και αντιπροσωπευτική των αξιών του οργανισμού. Είναι επίσης προοδευτική και στοχαστική, ενώ παράλληλα προάγει τη συνετή ανάληψη κινδύνων. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να ενθαρρύνουν την πολυμορφία σκέψεων και ιδεών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, έχοντας ένα ανοιχτό περιβάλλον όπου το κάθε μέλος αισθάνεται ότι εκτιμάται και δέχεται το σεβασμό των υπόλοιπων μελών λόγω των προσωπικών δυνατοτήτων του και αντιλήψεων του.

Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιτρέπεται αποκλεισμός εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

9.Διαδικασία Αξιολόγησης

 

9.1Αξιολόγηση Υποψήφιων μελών Διοικητικού Συμβουλίου

 

Για την αξιολόγηση καταλληλότητας των Υποψήφιων προσώπων ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου , ακολουθούνται τα βήματα που  περιγράφονται κατωτέρω :

Η αξιολόγηση καταλληλότητας των Υποψήφιων προσώπων διενεργείται πριν την ανάδειξη του νέου μέλους ή των νέων μελών του Δ.Σ., αποτελεί δε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων .

Εάν για ειδικούς λόγους , η αξιολόγηση δε δύναται να ολοκληρωθεί πριν τον ορισμό του νέου μέλους , τότε θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέσα σε διάστημα έξι εβδομάδων από τον ορισμό του .

Για κάθε Υποψήφιο πρόσωπο η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά,καρτίζει έκθεση Αξιολόγησης και την υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  για την τελική έγκριση . Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων , στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας . Η θετική πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να προταθεί από το Δ.Σ. υποψηφιότητα προς εκλογή από την Γενική Συνέλευση των μετόχων .

 

9.2 Επαναξιολόγηση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

 

Για την ορθή διαχείριση της Εταιρείας από κατάλληλα πρόσωπα , τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου , χρειάζεται να αξιολογούνται ετησίως ή όποτε κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας τους.

Συγκεκριμένα, επαναξιολόγηση της καταλληλότητας συνιστάται κατ’ ελάχιστον στις εξής περιπτώσεις:

 • όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. ή την καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου,
 • σε περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους του Δ.Σ.,
 • σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Δ.Σ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας.
 • σε περίπτωση σημαντικής μείωσης του διαθέσιμου χρόνου ενός μέλους Δ.Σ.
 • σε περίπτωση αλλαγών στη στρατηγική και δομή της Εταιρείας

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογείται από τον πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την επαρκή και αποτελεσματική εκπλήρωση του ρόλου και των καθηκόντων τους. Η αξιολόγηση διεξάγεται βάσει κοινού ερωτηματολογίου για όλα τα μέλη του Δ.Σ ( πλην του αξιολογούμενου ) και συμπληρώνεται ανώνυμα. Το ερωτηματολόγιο συντάσσεται και διανέμεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου .

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης  κοινοποιούνται μόνο στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.

Σε περίπτωση που εντοπίζεται χαμηλή βαθμολόγηση για κάποιο μέλος Δ.Σ. ή η επαναξιολόγηση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Δ.Σ. δεν είναι συλλογικά κατάλληλο  , η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων καθορίζει τις  ενέργειες που κρίνει σκόπιμο να ακολουθηθούν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν και συντάσσει έκθεση επαναξιολόγησης. Η έκθεση υποβάλλεται  στο Δ.Σ. για συζήτηση. Το Δ.Σ. μετα την συζήτηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης καθορίζει με απόφαση του τυχόν περαιτέρω ενέργειες .

10.Εφαρμογή, Παρακολούθηση & Τροποποίηση Πολιτικής

 

Η  παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής αποτελεί ευθύνη του Δ.Σ. και ο έλεγχος της εφαρμογής της γίνεται με την συνδρομή της Διεύθυνσης Εσωτερικού  Ελέγχου.

Η Εταιρεία παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής και προβαίνει σε περιοδική αξιολόγηση της ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές . Η Εταιρεία τροποποιεί την πολιτική και επανεξετάζει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της , όπου ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις συστάσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και τυχόν άλλων εξωτερικών φορέων .

Η Ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας περιλαμβάνει σχετική αναφορά .

Η τεκμηρίωση όσον αφορά την έγκριση της Πολιτικής και τυχόν τροποποιήσεις της τηρείται σε ηλεκτρονικό αρχείο.