ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπόχρεα Πρόσωπα – Γνωστοποίηση Συναλλαγών & Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες

Διαδικασία Γνωστοποίησης Συναλλαγών
 
Η Εταιρεία υπόκειται πλήρως στις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς καθώς και στις διατάξεις του Νόμου N. 3556 και των αποφάσεων  1_434_3.7.2007  και 3_347_12.07.2005  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τις προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.
 
Διαδικασία γνωστοποίησης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών και σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης ή άσκησης σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου βάση των άρθρων 9,10 και 11 του Ν. 3556/2007. 
 
Προκειμένου για την πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, η εταιρία  Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ. παραθέτει πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (εφεξής ο Νόμος), τις διατάξεις της απόφασης 1/434/3.7.2007 (εφεξής η Απόφαση) του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις σχετικές διευκρινίσεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η Εγκύκλιος). 
 
ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10 ΚΑΙ 11 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ:  
 
Υπόχρεα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Νόμου, είναι τα εξής:  
(α) κάθε μέτοχος Εταιρίας, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη,  
(β) κάθε πρόσωπο (μέτοχος ή μη) που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου της ίδιας Εταιρίας και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη,  
(γ) κάθε πρόσωπο που αποκτά ή διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Νόμου. 
 
Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση των σημαντικών τους συμμετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου ή μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας ταυτόχρονα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προς την εκδότρια το συντομότερο δυνατό, σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η υποχρέωση ενημέρωσης. 
 
Η ενημέρωση από μέρους των υπόχρεων προσώπων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την εκδότρια και θα πρέπει να είναι ταυτόχρονη και πραγματοποιείται με την υποβολή του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης TR-1, υπόδειγμα του οποίου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http:/www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/participantcompany και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Πέραν του εντύπου TR-1, το υπόχρεο πρόσωπο συμπληρώνει και το παράρτημα του εντύπου, το οποίο υποβάλλει μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη συμπλήρωση του παραρτήματος συνίσταται να αναφέρεται, πλέον των αναφερόμενων σε αυτό και το πατρώνυμο του υπόχρεου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης TR-1 αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου ο οποίος ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.  
Όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής του Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1 και του παραρτήματος του εντύπου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αυτή πραγματοποιείται μέσω της υποβολής αυτών νομίμως υπογεγραμμένων στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα) υπόψη της Διεύθυνσης Δημοσίων Εγγράφων και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς / Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών με την ένδειξη «Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007».  
 
Η υποβολή γίνεται και στο φαξ με αριθμό +30 210 3377243. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του  και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.   Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία ισχύουν μέχρι την ανάκλησή τους. 
 
Όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής του Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1 (άνευ προσαρτήματος), αυτή πραγματοποιείται μέσω της υποβολής του εντύπου νομίμως υπογεγραμμένου στην Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ 22ο χιλ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας , ΤΚ 14565 Άγιος Στέφανος) και απευθύνεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων με την ένδειξη «Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007». Η υποβολή γίνεται και με φαξ στον αριθμό +30210 6216289. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του  και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Εταιρία τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία ισχύουν μέχρι την ανάκλησή τους.
 
Λίστα Γνωστοποίησης Συναλλαγών